tyc1286太阳集团(集团)有限公司

2023年tyc1286太阳集团(集团)有限公司拟招生计划(硕士研究生)

专业代码、名称及研究方向 拟招生数

07030化学
    01 功能高分子
    02无机功能材料
    03高聚物合成与改性
    04生物与环境分析
    05应用有机化学
    06中科院兰化所校所联培

19

080500材料科学与工程
    01 纳米功能材料与加工技术
    02吸附分离与智能材料
    03多孔催化材料的物理与化学
    04纳米生物传感器
    05中科院兰化所校所联培

10

045106学科教学(化学)
    (教育硕士专业学位)
    00不区分研究方向

13

085601材料工程(专业学位)
     01不区分研究方向
     02不区分研究方向
     (中科院兰化所校所联培)

15
学校微信